قفسه بندی بار پالتی

قفسه بندی پالتی :

ماهیت استفاده از این سیستم قفسه بندی پالتی بوده و بارگذاری و باربرداری( گذاشت و برداشت بار  ) توسط لیفتراک و سایر تجهیزات جابجایی مانند استکر و یا ریچتراک انجام می گیرد. امکان استفاده با راهروهای باریکتر با تجهیزات مناسب امکان پذیر می باشد.